Losowe zdjęcia

Licznik Daty

Do wakacji pozostało 25.06.2016 24:00 WAKACJE !!!

Teatr - Alter Ego

Odwiedziło nas:162075

Kryteria przyjęcia ucznia do klasy I Gimnazjum nr 1

 

Wniosek o przyjęcie do gimnazjum (uczniowie spoza obwodu szkoły)

Zgłoszenie do gimnazjum (uczniowie z obwodu szkoły)

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 

 

PROCEDURA REKRUTACJI
ORAZ
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO GIMNAZJUM NR 1 W ŻARACH


Na podstawie  art.9 pkt 1- 3 i 6- 7 ,  art. 20a ust. 2 i 5, art.20d ust. 1, art. 20e ust. 1-3, art. 20s, art. 20t ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 pkt 1b i pkt 4a-b i d oraz art. 20u ust. 1 pkt 1-4 i ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r. Poz.7) oraz z art. 5 ust.1 pkt 1-4 i art. 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych  (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 raz Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 208) oraz art. 1 ust.1 pkt 2 i art. 2 ust. 1-2 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490) oraz art. 1 zarządzenia nr 16/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2014 r. oraz  art. 1uchwały Nr XXX/134/09   Rady Miejskiej w Żarach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim.


ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE


§1. 1. Do gimnazjum przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
2. W przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor szkoły może przyjąć absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły. Uczniowie spoza obwodu Gimnazjum nr 1 przyjmowani są według zasad określonych w § 3.


ROZDZIAŁ II
PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

W OBWODZIE GIMNAZJUM


§2. 1. Uczniowie, zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są  z urzędu, na podstawie  zgłoszenia. Druk zgłoszenia  dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. (Załącznik nr 1)

2. Do zgłoszenia dołącza się:
1) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył),
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu  (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył),
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów,
4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (oryginał lub kopia poświadczana za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)


ROZDZIAŁ III
PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

POZA OBWODEM  SZKOŁY


§3. 1.  Uczniowie, zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci - w miarę posiadanych miejsc, na   podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów) , po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną.
Wniosek dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  (Załącznik nr 2)

2. Do wniosku dołącza się:
a) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył),
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu  (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył),
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów,
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (oryginał lub kopia poświadczana za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności .

4. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor w uzgodnieniu z burmistrzem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.


RODZIAŁ IV
KRYTERIA NABORU DO KLAS INTEGRACYJNYCH


§4. 1. Uczniowie z  niepełnosprawnością mieszkający w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia złożonego w sekretariacie szkoły (Zał. nr 1) oraz  orzeczenia o niepełnosprawności.
2. Przyjęcie ucznia z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej (spoza obwodu szkoły) odbywa się na wniosek rodziców /prawnych opiekunów (Zał. nr 2) złożony  w sekretariacie gimnazjum wraz z orzeczeniem  o niepełnosprawności.


RODZIAŁ V
PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ
 ORAZ
PRZYJĘCIA  W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO


§5.  1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych zgodnie
z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych w przypadku przyjmowania do gimnazjum
ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie
sumy lat nauki szkolnej ucznia.
2. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor gimnazjum, z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.


ROZDZIAŁ VI
OBWÓD GIMNAZJUM NR 1 W ŻARACH


§ 6. 1. Do obwodu Gimnazjum Nr 1 w Żarach należą   ulice:
Adama Asnyka, Stefana Batorego, Brzoskwiniowa, Budowlanych, Fryderyka Chopina, Czereśniowa, Czerwonego Krzyża, Wojciecha Drzymały, Bartosza Głowackiego,  Gospodarcza, Handlowa, Jagiellońska, Mikołaja Jakubicy, Jana Kilińskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego, Krótka, Karola Kurpińskiego, Ludowa, 17 Lutego, Witolda Lutosławskiego, Malinowa, Karola Marcinkowskiego, Stanisława Moniuszki, Morelowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Władysława Orkana, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Piastowska, Przemysłowa, Tadeusza Rejtana, Robotnicza, Józefa Sowińskiego, Serbska, Skarbowa (od nr 9 do nr 25), Stanisława Staszica, Franciszka Stefczyka, Strzelców, Karola Szymanowskiego, G.P. Telemanna, Transportowa, Wapienna, Kazimierza Wielkiego, Henryka Wieniawskiego, Wiśniowa, Zakładowa, Zielonogórska.