Procedura zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

w Gimnazjum nr 1 w Żarach

 

Podstawa prawna:

§8 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572

z późn. zm.)

 

Osoba wydająca zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego:

Dyrektor szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego (załącznik nr 1).

3. Oświadczenie rodzica o odpowiedzialności w przypadku późniejszych przyjść do szkoły lub wcześniejszych wyjść do domu ucznia (dotyczy sytuacji, gdy zajęcia są w danym dniu są pierwszą lub ostatnią lekcją) (załącznik nr 2).

 

Miejsce złożenia dokumentacji:

Sekretariat szkoły.

 

Termin dostarczenia dokumentów:

Do 14 dni od pierwszego dnia ograniczenia możliwości uczestnictwa ucznia

w zajęciach wychowania fizycznego.

 

Termin wydania zwolnienia:

Do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji.

 

Inne postanowienia:

1. Jeżeli lekcja wychowania fizycznego nie jest lekcją pierwszą lub ostatnią to uczeń ma obowiązek przebywać na tej lekcji pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

2. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) o wzięciu odpowiedzialności za dziecko, może być zwolniony z tych zajęć.

 


 


 

Załącznik nr 1

 

 

Żary , dnia .....................................

 

 

Nazwisko: ………………………………………

 

Imię: ………………………………………….…

 

Klasa: ………………………………….......……

 

Adres: ……………………………………….…..

 

 

                                                                                  Dyrekcja
                                                                                  Gimnazjum nr 1 w Żarach

 

 

 

 

 

                                                 WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Proszę o zwolnienie mojego syna / córki*

 

……………………………………………………………………..……………ur.……………………,

 

ucznia / uczennicy klasy* ……………………..…………… z zajęć wychowania fizycznego w okresie od dnia …………………………………. do dnia…………………………..…………

z powodu ........................................................................................................

W załączeniu przedstawiam opinię lekarską z dnia ...............................................................................

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

…………………………..………………

podpis rodzica (opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

..........................................                          Żary, dnia……………………..

 

..........................................

 

..........................................

 

 

 

Dyrektor

                                              Gimnazjum nr 1 w Żarach

 

 

W związku ze zwolnieniem syna / córki*

 

...................................................................., ucznia / uczennicy* klasy.......................

(imię i nazwisko)

 

w okresie od............................do...........................z zajęć wychowania fizycznego

zwracam się z prośbą o zwolnienie syna / córki* z obowiązku obecności

na ww. zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji:

 

..........................................................................................................................................

(wpisać dni tygodnia i godziny zajęć)

 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt

i bezpieczeństwo syna / córki* w tym czasie poza terenem szkoły.

 

 

..................................................

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

Decyzja dyrektora szkoły:

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*

 

 

 

 

......................................................

(data, podpis dyrektora)

 

* niepotrzebne skreślić