Wzór usprawiedliwienia

                                      Gimnazjum nr 1 w Żarach

                                                                                        Żary, dnia ………………..

 

                      U S P R A W I E D L I W I E N I E

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności w szkole

mojego syna/córki……………………………………………………………..

ucznia/uczennicy klasy …………………………………………………………

w dniach ……………………………. z powodu ………………………………

                                                                          

                                                                                       ……….………………….

                                                                                        podpis rodzica/opiekuna