Oświadczenie rodziców/opiekunów dotyczące udziału ucznia w wycieczce szkolnej

Gimnazjum nr 1 w Żarach

 

                                                                                                                                     Żary, dnia ………………………

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………

 

ucz. klasy …………………w wycieczce szkolnej do …………………………………………,

 

która odbędzie się w dniach/dniu * ………………………………… organizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Żarach.

2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem

i rozwiązaniem wycieczki a domem.

3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w wycieczce.

4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

5. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

6. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

7. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.

 

                                                                                                                                ……………………………………

 

                                                                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna

 

* niepotrzebne skreślić