Oswiadczenie rodziców/opiekunów dotyczące udziału w imprezach szkolnych

       Gimnazjum nr  1 w Żarach                                                                                                                          

                                                                                                                                               Żary, dnia ……………………

     

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW      

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………

ucz. klasy ………………..w imprezie klasowej, imprezie szkolnej*, która odbędzie się

 

w dniu …………………………………w ……………………………………………………...

(miejsce imprezy)

organizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Żarach.

2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do i z miejsca imprezy.

3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania imprezy.

4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z imprezy mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.

 

                                                                                                      ………………………………

                                                                                                         podpis rodzica/opiekuna

*

niepotrzebne skreślić

 

 Gimnazjum nr  1 w Żarach                                                                                                                   

                                                                                                                                               Żary, dnia ……………………

     

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW      

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………

ucz. klasy ………………..w imprezie klasowej, imprezie szkolnej*, która odbędzie się

 

w dniu …………………………………w ……………………………………………………...

(miejsce imprezy)

organizowanej przez Gimnazjum nr 1 w Żarach.

2. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do i z miejsca imprezy.

3. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania imprezy.

4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z imprezy mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.

 

                                                                                                      ………………………………

                                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna

*

niepotrzebne skreślić